Sit at My Right Hand

Psalm 110

1 לדוד מזמור נאם יהוה לאדני שב לימיני עד אשית איביך הדם לרגליך׃

2 מטה עזך ישלח יהוה מציון רדה בקרב איביך׃ 3 עמך נדבת ביום חילך בהדרי קדש מרחם משחר לך טל ילדתיך׃ 4 נשבע יהוה ולא ינחם אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק׃

5 אדני על ימינך מחץ ביום אפו מלכים׃ 6 ידין בגוים מלא גויות מחץ ראש על ארץ רבה׃ 7 מנחל בדרך ישתה על כן ירים ראש׃

Next Book Next Book