Psalm 8

How Majestic Is Your Name

1 למנצח על הגתית מזמור לדוד יהוה אדנינו מה אדיר שמך בכל הארץ אשר תנה הודך על השמים׃ 2 מפי עוללים וינקים יסדת עז למען צורריך להשבית אויב ומתנקם׃

3 כי אראה שמיך מעשי אצבעתיך ירח וכוכבים אשר כוננתה׃ 4 מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו׃

5 ותחסרהו מעט מאלהים וכבוד והדר תעטרהו׃ 6 תמשילהו במעשי ידיך כל שתה תחת רגליו׃ 7 צנה ואלפים כלם וגם בהמות שדי׃ 8 צפור שמים ודגי הים עבר ארחות ימים׃

9 יהוה אדנינו מה אדיר שמך בכל הארץ׃

Previous Book Next Book