Psalm 54

The Lord Upholds My Life

1 למנצח בנגינת משכיל לדוד בבוא הזיפים ויאמרו לשאול הלא דוד מסתתר עמנו אלהים בשמך הושיעני ובגבורתך תדינני׃ 2 אלהים שמע תפלתי האזינה לאמרי פי׃

3 כי זרים קמו עלי ועריצים בקשו נפשי לא שמו אלהים לנגדם סלה׃

4 הנה אלהים עזר לי אדני בסמכי נפשי׃ 5 ישוב הרע לשררי באמתך הצמיתם׃

6 בנדבה אזבחה לך אודה שמך יהוה כי טוב׃ 7 כי מכל צרה הצילני ובאיבי ראתה עיני׃

Previous Book Next Book