Psalm 121

My Help Comes from the Lord

1 שיר למעלות אשא עיני אל ההרים מאין יבא עזרי׃ 2 עזרי מעם יהוה עשה שמים וארץ׃

3 אל יתן למוט רגלך אל ינום שמרך׃ 4 הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל׃

5 יהוה שמרך יהוה צלך על יד ימינך׃ 6 יומם השמש לא יככה וירח בלילה׃

7 יהוה ישמרך מכל רע ישמר את נפשך׃ 8 יהוה ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם׃

Previous Book Next Book