Psalm 120

Deliver Me, O Lord

1 שיר המעלות אל יהוה בצרתה לי קראתי ויענני׃ 2 יהוה הצילה נפשי משפת שקר מלשון רמיה׃

3 מה יתן לך ומה יסיף לך לשון רמיה׃ 4 חצי גבור שנונים עם גחלי רתמים׃

5 אויה לי כי גרתי משך שכנתי עם אהלי קדר׃ 6 רבת שכנה לה נפשי עם שונא שלום׃ 7 אני שלום וכי אדבר המה למלחמה׃

Previous Book Next Book