Priests and Levites

Nehemiah 12

1 Jen estas la pastroj kaj Levidoj, kiuj venis kun Zerubabel, filo de SXealtiel, kaj kun Jesxua:SXeraja, Jeremia, Ezra, 2 Amarja, Maluhx, HXatusx, 3 SXehxanja, Rehxum, Meremot, 4 Ido, Ginton, Abija, 5 Mijamin, Maadja, Bilga, 6 SXemaja, Jojarib, Jedaja, 7 Salu, Amok, HXilkija, Jedaja. Tio estas la cxefoj de la pastroj kaj iliaj fratoj en la tempo de Jesxua.

8 Kaj la Levidoj:Jesxua, Binuj, Kadmiel, SXerebja, Jehuda, Matanja, super la lauxdkantoj, li kaj liaj fratoj; 9 kaj Bakbukja kaj Uni, iliaj fratoj, dejxoris kun ili. 10 Jesxua naskigis Jojakimon, Jojakim naskigis Eljasxibon, Eljasxib naskigis Jojadan, 11 Jojada naskigis Jonatanon, Jonatan naskigis Jaduan.

12 En la tempo de Jojakim estis pastroj cxefoj de patrodomoj:de la domo de Seraja:Meraja; de la domo de Jeremia:HXananja; 13 de la domo de Ezra:Mesxulam; de la domo de Amarja:Jehohxanan; 14 de la domo de Melihxu:Jonatan; de la domo de SXebanja:Jozef; 15 de la domo de HXarim:Adna; de la domo de Merajot:HXelkaj; 16 de la domo de Ido:Zehxarja; de la domo de Ginton:Mesxulam; 17 de la domo de Abija:Zihxri; de la domo de Minjamin, de la domo de Moadja:Piltaj; 18 de la domo de Bilga:SXamua; de la domo de SXemaja:Jehonatan; 19 de la domo de Jojarib:Matnaj; de la domo de Jedaja:Uzi; 20 de la domo de Salaj:Kalaj; de la domo de Amok:Eber; 21 de la domo de HXilkija:HXasxabja; de la domo de Jedaja:Netanel.

22 El la Levidoj estis enskribitaj la cxefoj de patrodomoj en la tempo de Eljasxib, Jojada, Johxanan, kaj Jadua; la pastroj dum la regxado de Dario la Persa. 23 La Levidoj, cxefoj de patrodomoj, estis enskribitaj en la libron de kroniko gxis la tempo de Johxanan, filo de Eljasxib. 24 La cxefoj de la Levidoj:HXasxabja, SXerebja, Jesxua, filo de Kadmiel, kaj iliaj fratoj apud ili estis destinitaj por la lauxdkantoj, laux la arangxo de David, la homo de Dio, laux dejxorpartoj. 25 Matanja, Bakbukja, Obadja, Mesxulam, Talmon, kaj Akub estis pordegistoj, kaj dejxoris en la provizejoj cxe la pordegoj. 26 Ili estis en la tempo de Jojakim, filo de Jesxua, filo de Jocadak, kaj en la tempo de Nehxemja, la regionestro, kaj de Ezra, la pastro-skribisto.

Next Book Next Book