The People Who Sealed the Covenant

Nehemiah 10

1 La sigelintoj estas:Nehxemja, la regionestro, filo de HXahxalja, kaj Cidkija, 2 Seraja, Azarja, Jeremia, 3 Pasxhxur, Amarja, Malkija, 4 HXatusx, SXebanja, Maluhx, 5 HXarim, Meremot, Obadja, 6 Daniel, Ginton, Baruhx, 7 Mesxulam, Abija, Mijamin, 8 Maazja, Bilgaj, SXemaja. Tio estas la pastroj. 9 La Levidoj:Jesxua, filo de Azanja, Binuj, el la filoj de HXenadad, Kadmiel; 10 kaj iliaj fratoj:SXebanja, Hodija, Kelita, Pelaja, HXanan, 11 Mihxa, Rehxob, HXasxabja, 12 Zakur, SXerebja, SXebanja, 13 Hodija, Bani, Beninu. 14 La cxefoj de la popolo:Parosx, Pahxat-Moab, Elam, Zatu, Bani, 15 Buni, Azgad, Bebaj, 16 Adonija, Bigvaj, Adin, 17 Ater, HXizkija, Azur, 18 Hodija, HXasxum, Becaj, 19 HXarif, Anatot, Nebaj, 20 Magpiasx, Mesxulam, HXezir, 21 Mesxezabel, Cadok, Jadua, 22 Pelatja, HXanan, Anaja, 23 Hosxea, HXananja, HXasxub, 24 Halohxesx, Pilhxa, SXobek, 25 Rehxum, HXasxabna, Maaseja, 26 Ahxija, HXanan, Anan, 27 Maluhx, HXarim, Baana.

Next Book Next Book