Final Greetings

2 John 1

12 Yamang may maraming mga bagay na isusulat sa inyo, ay hindi ko ibig isulat sa papel at tinta; datapuwa't inaasahan kong pumariyan sa inyo, at makipagusap ng mukhaan, upang malubos ang inyong galak.

13 Ang mga anak ng iyong hirang na kapatid na babae ay bumabati sa iyo.

Next Book Next Book