Daily emails are temporarily disabled due to a system outage. We apologize for the inconvenience and expect to have them resume by May 30, 2015

Isaiah 57:15

Comfort for the Contrite

15 Sapagka't ganito ang sabi ng Mataas at Matayog na tumatahan sa walang hanggan, na ang pangalan ay Banal; Ako'y tumatahan sa mataas at banal na dako na kasama rin niya na may pagsisisi at pagpapakumbabang-loob, upang bumuhay ng loob ng nagpapakumbaba, at upang bumuhay ng puso ng nagsisisi.