Daily emails are temporarily disabled due to a system outage. We apologize for the inconvenience and expect to have them resume by May 30, 2015

Acts 16:31

The Philippian Jailer Converted

31 At kanilang sinabi, Manampalataya ka sa Panginoong Jesus, at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan.