Glorious Things of You Are Spoken

Psalm 87

1 לבני קרח מזמור שיר יסודתו בהררי קדש׃ 2 אהב יהוה שערי ציון מכל משכנות יעקב׃ 3 נכבדות מדבר בך עיר האלהים סלה׃

4 אזכיר רהב ובבל לידעי הנה פלשת וצור עם כוש זה ילד שם׃ 5 ולציון יאמר איש ואיש ילד בה והוא יכוננה עליון׃ 6 יהוה יספר בכתוב עמים זה ילד שם סלה׃

7 ושרים כחללים כל מעיני בך׃

Next Book Next Book