God Will Judge with Equity

Psalm 75

1 למנצח אל תשחת מזמור לאסף שיר הודינו לך אלהים הודינו וקרוב שמך ספרו נפלאותיך׃

2 כי אקח מועד אני מישרים אשפט׃ 3 נמגים ארץ וכל ישביה אנכי תכנתי עמודיה סלה׃ 4 אמרתי להוללים אל תהלו ולרשעים אל תרימו קרן׃ 5 אל תרימו למרום קרנכם תדברו בצואר עתק׃

6 כי לא ממוצא וממערב ולא ממדבר הרים׃ 7 כי אלהים שפט זה ישפיל וזה ירים׃ 8 כי כוס ביד יהוה ויין חמר מלא מסך ויגר מזה אך שמריה ימצו ישתו כל רשעי ארץ׃

9 ואני אגיד לעלם אזמרה לאלהי יעקב׃ 10 וכל קרני רשעים אגדע תרוממנה קרנות צדיק׃

Next Book Next Book