Hide Me from the Wicked

Psalm 64

1 למנצח מזמור לדוד שמע אלהים קולי בשיחי מפחד אויב תצר חיי׃ 2 תסתירני מסוד מרעים מרגשת פעלי און׃ 3 אשר שננו כחרב לשונם דרכו חצם דבר מר׃ 4 לירות במסתרים תם פתאם ירהו ולא ייראו׃ 5 יחזקו למו דבר רע יספרו לטמון מוקשים אמרו מי יראה למו׃ 6 יחפשו עולת תמנו חפש מחפש וקרב איש ולב עמק׃

7 וירם אלהים חץ פתאום היו מכותם׃ 8 ויכשילוהו עלימו לשונם יתנדדו כל ראה בם׃ 9 וייראו כל אדם ויגידו פעל אלהים ומעשהו השכילו׃

10 ישמח צדיק ביהוה וחסה בו ויתהללו כל ישרי לב׃

Next Book Next Book