The Steadfast Love of God Endures

Psalm 52

1 למנצח משכיל לדוד בבוא דואג האדמי ויגד לשאול ויאמר לו בא דוד אל בית אחימלך מה תתהלל ברעה הגבור חסד אל כל היום׃ 2 הוות תחשב לשונך כתער מלטש עשה רמיה׃ 3 אהבת רע מטוב שקר מדבר צדק סלה׃ 4 אהבת כל דברי בלע לשון מרמה׃

5 גם אל יתצך לנצח יחתך ויסחך מאהל ושרשך מארץ חיים סלה׃ 6 ויראו צדיקים וייראו ועליו ישחקו׃ 7 הנה הגבר לא ישים אלהים מעוזו ויבטח ברב עשרו יעז בהותו׃

8 ואני כזית רענן בבית אלהים בטחתי בחסד אלהים עולם ועד׃ 9 אודך לעולם כי עשית ואקוה שמך כי טוב נגד חסידיך׃

Next Book Next Book