The King of Glory

Psalm 24

1 לדוד מזמור ליהוה הארץ ומלואה תבל וישבי בה׃ 2 כי הוא על ימים יסדה ועל נהרות יכוננה׃

3 מי יעלה בהר יהוה ומי יקום במקום קדשו׃ 4 נקי כפים ובר לבב אשר לא נשא לשוא נפשי ולא נשבע למרמה׃ 5 ישא ברכה מאת יהוה וצדקה מאלהי ישעו׃ 6 זה דור דרשו מבקשי פניך יעקב סלה׃

7 שאו שערים ראשיכם והנשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד׃ 8 מי זה מלך הכבוד יהוה עזוז וגבור יהוה גבור מלחמה׃ 9 שאו שערים ראשיכם ושאו פתחי עולם ויבא מלך הכבוד׃ 10 מי הוא זה מלך הכבוד יהוה צבאות הוא מלך הכבוד סלה׃

Next Book Next Book