Job's Summary Defense

Job 29

1 ויסף איוב שאת משלו ויאמר׃

2 מי יתנני כירחי קדם כימי אלוה ישמרני׃ 3 בהלו נרו עלי ראשי לאורו אלך חשך׃ 4 כאשר הייתי בימי חרפי בסוד אלוה עלי אהלי׃ 5 בעוד שדי עמדי סביבותי נערי׃ 6 ברחץ הליכי בחמה וצור יצוק עמדי פלגי שמן׃ 7 בצאתי שער עלי קרת ברחוב אכין מושבי׃ 8 ראוני נערים ונחבאו וישישים קמו עמדו׃ 9 שרים עצרו במלים וכף ישימו לפיהם׃ 10 קול נגידים נחבאו ולשונם לחכם דבקה׃ 11 כי אזן שמעה ותאשרני ועין ראתה ותעידני׃ 12 כי אמלט עני משוע ויתום ולא עזר לו׃ 13 ברכת אבד עלי תבא ולב אלמנה ארנן׃ 14 צדק לבשתי וילבשני כמעיל וצניף משפטי׃ 15 עינים הייתי לעור ורגלים לפסח אני׃ 16 אב אנכי לאביונים ורב לא ידעתי אחקרהו׃ 17 ואשברה מתלעות עול ומשניו אשליך טרף׃ 18 ואמר עם קני אגוע וכחול ארבה ימים׃ 19 שרשי פתוח אלי מים וטל ילין בקצירי׃ 20 כבודי חדש עמדי וקשתי בידי תחליף׃

21 לי שמעו ויחלו וידמו למו עצתי׃ 22 אחרי דברי לא ישנו ועלימו תטף מלתי׃ 23 ויחלו כמטר לי ופיהם פערו למלקוש׃ 24 אשחק אלהם לא יאמינו ואור פני לא יפילון׃ 25 אבחר דרכם ואשב ראש ואשכון כמלך בגדוד כאשר אבלים ינחם׃

Job 30

1 ועתה שחקו עלי צעירים ממני לימים אשר מאסתי אבותם לשית עם כלבי צאני׃ 2 גם כח ידיהם למה לי עלימו אבד כלח׃ 3 בחסר ובכפן גלמוד הערקים ציה אמש שואה ומשאה׃ 4 הקטפים מלוח עלי שיח ושרש רתמים לחמם׃ 5 מן גו יגרשו יריעו עלימו כגנב׃ 6 בערוץ נחלים לשכן חרי עפר וכפים׃ 7 בין שיחים ינהקו תחת חרול יספחו׃ 8 בני נבל גם בני בלי שם נכאו מן הארץ׃

9 ועתה נגינתם הייתי ואהי להם למלה׃ 10 תעבוני רחקו מני ומפני לא חשכו רק׃ 11 כי יתרו פתח ויענני ורסן מפני שלחו׃ 12 על ימין פרחח יקומו רגלי שלחו ויסלו עלי ארחות אידם׃ 13 נתסו נתיבתי להותי יעילו לא עזר למו׃ 14 כפרץ רחב יאתיו תחת שאה התגלגלו׃ 15 ההפך עלי בלהות תרדף כרוח נדבתי וכעב עברה ישעתי׃

16 ועתה עלי תשתפך נפשי יאחזוני ימי עני׃ 17 לילה עצמי נקר מעלי וערקי לא ישכבון׃ 18 ברב כח יתחפש לבושי כפי כתנתי יאזרני׃ 19 הרני לחמר ואתמשל כעפר ואפר׃ 20 אשוע אליך ולא תענני עמדתי ותתבנן בי׃ 21 תהפך לאכזר לי בעצם ידך תשטמני׃ 22 תשאני אל רוח תרכיבני ותמגגני תשוה׃ 23 כי ידעתי מות תשיבני ובית מועד לכל חי׃

24 אך לא בעי ישלח יד אם בפידו להן שוע׃ 25 אם לא בכיתי לקשה יום עגמה נפשי לאביון׃ 26 כי טוב קויתי ויבא רע ואיחלה לאור ויבא אפל׃ 27 מעי רתחו ולא דמו קדמני ימי עני׃ 28 קדר הלכתי בלא חמה קמתי בקהל אשוע׃ 29 אח הייתי לתנים ורע לבנות יענה׃ 30 עורי שחר מעלי ועצמי חרה מני חרב׃ 31 ויהי לאבל כנרי ועגבי לקול בכים׃

Next Book Next Book