Satan Attacks Job's Health

Job 2

1 ויהי היום ויבאו בני האלהים להתיצב על יהוה ויבוא גם השטן בתכם להתיצב על יהוה׃ 2 ויאמר יהוה אל השטן אי מזה תבא ויען השטן את יהוה ויאמר משט בארץ ומהתהלך בה׃ 3 ויאמר יהוה אל השטן השמת לבך אל עבדי איוב כי אין כמהו בארץ איש תם וישר ירא אלהים וסר מרע ועדנו מחזיק בתמתו ותסיתני בו לבלעו חנם׃ 4 ויען השטן את יהוה ויאמר עור בעד עור וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו׃ 5 אולם שלח נא ידך וגע אל עצמו ואל בשרו אם לא אל פניך יברכך׃ 6 ויאמר יהוה אל השטן הנו בידך אך את נפשו שמר׃

7 ויצא השטן מאת פני יהוה ויך את איוב בשחין רע מכף רגלו עד קדקדו׃ 8 ויקח לו חרש להתגרד בו והוא ישב בתוך האפר׃

9 ותאמר לו אשתו עדך מחזיק בתמתך ברך אלהים ומת׃ 10 ויאמר אליה כדבר אחת הנבלות תדברי גם את הטוב נקבל מאת האלהים ואת הרע לא נקבל בכל זאת לא חטא איוב בשפתיו׃

Next Book Next Book