Josiah Reigns in Judah

2 Chronicles 34

1 בן שמונה שנים יאשיהו במלכו ושלשים ואחת שנה מלך בירושלם׃ 2 ויעש הישר בעיני יהוה וילך בדרכי דויד אביו ולא סר ימין ושמאול׃ 3 ובשמונה שנים למלכו והוא עודנו נער החל לדרוש לאלהי דויד אביו ובשתים עשרה שנה החל לטהר את יהודה וירושלם מן הבמות והאשרים והפסלים והמסכות׃ 4 וינתצו לפניו את מזבחות הבעלים והחמנים אשר למעלה מעליהם גדע והאשרים והפסלים והמסכות שבר והדק ויזרק על פני הקברים הזבחים להם׃ 5 ועצמות כהנים שרף על מזבחותים ויטהר את יהודה ואת ירושלם׃ 6 ובערי מנשה ואפרים ושמעון ועד נפתלי בהר בתיהם סביב׃ 7 וינתץ את המזבחות ואת האשרים והפסלים כתת להדק וכל החמנים גדע בכל ארץ ישראל וישב לירושלם׃

Next Book Next Book