Jehoiada's Reforms

2 Chronicles 23

16 ויכרת יהוידע ברית בינו ובין כל העם ובין המלך להיות לעם ליהוה׃ 17 ויבאו כל העם בית הבעל ויתצהו ואת מזבחתיו ואת צלמיו שברו ואת מתן כהן הבעל הרגו לפני המזבחות׃ 18 וישם יהוידע פקדת בית יהוה ביד הכהנים הלוים אשר חלק דויד על בית יהוה להעלות עלות יהוה ככתוב בתורת משה בשמחה ובשיר על ידי דויד׃ 19 ויעמד השוערים על שערי בית יהוה ולא יבא טמא לכל דבר׃ 20 ויקח את שרי המאות ואת האדירים ואת המושלים בעם ואת כל עם הארץ ויורד את המלך מבית יהוה ויבאו בתוך שער העליון בית המלך ויושיבו את המלך על כסא הממלכה׃ 21 וישמחו כל עם הארץ והעיר שקטה ואת עתליהו המיתו בחרב׃

Next Book Next Book