Solomon Blesses the People

2 Chronicles 6

1 אז אמר שלמה יהוה אמר לשכון בערפל׃ 2 ואני בניתי בית זבל לך ומכון לשבתך עולמים׃ 3 ויסב המלך את פניו ויברך את כל קהל ישראל וכל קהל ישראל עומד׃ 4 ויאמר ברוך יהוה אלהי ישראל אשר דבר בפיו את דויד אבי ובידיו מלא לאמר׃ 5 מן היום אשר הוצאתי את עמי מארץ מצרים לא בחרתי בעיר מכל שבטי ישראל לבנות בית להיות שמי שם ולא בחרתי באיש להיות נגיד על עמי ישראל׃ 6 ואבחר בירושלם להיות שמי שם ואבחר בדויד להיות על עמי ישראל׃ 7 ויהי עם לבב דויד אבי לבנות בית לשם יהוה אלהי ישראל׃ 8 ויאמר יהוה אל דויד אבי יען אשר היה עם לבבך לבנות בית לשמי הטיבות כי היה עם לבבך׃ 9 רק אתה לא תבנה הבית כי בנך היוצא מחלציך הוא יבנה הבית לשמי׃ 10 ויקם יהוה את דברו אשר דבר ואקום תחת דויד אבי ואשב על כסא ישראל כאשר דבר יהוה ואבנה הבית לשם יהוה אלהי ישראל׃ 11 ואשים שם את הארון אשר שם ברית יהוה אשר כרת עם בני ישראל׃

Next Book Next Book