Leaders of Tribes

1 Chronicles 27

16 ועל שבטי ישראל לראובני נגיד אליעזר בן זכרי לשמעוני שפטיהו בן מעכה׃ 17 ללוי חשביה בן קמואל לאהרן צדוק׃ 18 ליהודה אליהו מאחי דויד ליששכר עמרי בן מיכאל׃ 19 לזבולן ישמעיהו בן עבדיהו לנפתלי ירימות בן עזריאל׃ 20 לבני אפרים הושע בן עזזיהו לחצי שבט מנשה יואל בן פדיהו׃ 21 לחצי המנשה גלעדה ידו בן זכריהו לבנימן יעשיאל בן אבנר׃ 22 לדן עזראל בן ירחם אלה שרי שבטי ישראל׃ 23 ולא נשא דויד מספרם למבן עשרים שנה ולמטה כי אמר יהוה להרבות את ישראל ככוכבי השמים׃ 24 יואב בן צרויה החל למנות ולא כלה ויהי בזאת קצף על ישראל ולא עלה המספר במספר דברי הימים למלך דויד׃

25 ועל אצרות המלך עזמות בן עדיאל ועל האצרות בשדה בערים ובכפרים ובמגדלות יהונתן בן עזיהו׃ 26 ועל עשי מלאכת השדה לעבדת האדמה עזרי בן כלוב׃ 27 ועל הכרמים שמעי הרמתי ועל שבכרמים לאצרות היין זבדי השפמי׃ 28 ועל הזיתים והשקמים אשר בשפלה בעל חנן הגדרי ועל אצרות השמן יועש׃ 29 ועל הבקר הרעים בשרון שטרי השרוני ועל הבקר בעמקים שפט בן עדלי׃ 30 ועל הגמלים אוביל הישמעלי ועל האתנות יחדיהו המרנתי׃ 31 ועל הצאן יזיז ההגרי כל אלה שרי הרכוש אשר למלך דויד׃

32 ויהונתן דוד דויד יועץ איש מבין וסופר הוא ויחיאל בן חכמוני עם בני המלך׃ 33 ואחיתפל יועץ למלך וחושי הארכי רע המלך׃ 34 ואחרי אחיתפל יהוידע בן בניהו ואביתר ושר צבא למלך יואב׃

Next Book Next Book