Jehoiachin Released from Prison

2 Kings 25

27 ויהי בשלשים ושבע שנה לגלות יהויכין מלך יהודה בשנים עשר חדש בעשרים ושבעה לחדש נשא אויל מרדך מלך בבל בשנת מלכו את ראש יהויכין מלך יהודה מבית כלא׃ 28 וידבר אתו טבות ויתן את כסאו מעל כסא המלכים אשר אתו בבבל׃ 29 ושנא את בגדי כלאו ואכל לחם תמיד לפניו כל ימי חייו׃ 30 וארחתו ארחת תמיד נתנה לו מאת המלך דבר יום ביומו כל ימי חיו׃

Next Book Next Book