Zedekiah Reigns in Judah

2 Kings 24

18 בן עשרים ואחת שנה צדקיהו במלכו ואחת עשרה שנה מלך בירושלם ושם אמו חמיטל בת ירמיהו מלבנה׃ 19 ויעש הרע בעיני יהוה ככל אשר עשה יהויקים׃

20 כי על אף יהוה היתה בירושלם וביהודה עד השלכו אתם מעל פניו וימרד צדקיהו במלך בבל׃

Next Book Next Book