Josiah Repairs the Temple

2 Kings 22

3 ויהי בשמנה עשרה שנה למלך יאשיהו שלח המלך את שפן בן אצליהו בן משלם הספר בית יהוה לאמר׃ 4 עלה אל חלקיהו הכהן הגדול ויתם את הכסף המובא בית יהוה אשר אספו שמרי הסף מאת העם׃ 5 ויתנה על יד עשי המלאכה המפקדים בבית יהוה ויתנו אתו לעשי המלאכה אשר בבית יהוה לחזק בדק הבית׃ 6 לחרשים ולבנים ולגדרים ולקנות עצים ואבני מחצב לחזק את הבית׃ 7 אך לא יחשב אתם הכסף הנתן על ידם כי באמונה הם עשים׃

Next Book Next Book