Amon Reigns in Judah

2 Kings 21

19 בן עשרים ושתים שנה אמון במלכו ושתים שנים מלך בירושלם ושם אמו משלמת בת חרוץ מן יטבה׃ 20 ויעש הרע בעיני יהוה כאשר עשה מנשה אביו׃ 21 וילך בכל הדרך אשר הלך אביו ויעבד את הגללים אשר עבד אביו וישתחו להם׃ 22 ויעזב את יהוה אלהי אבתיו ולא הלך בדרך יהוה׃ 23 ויקשרו עבדי אמון עליו וימיתו את המלך בביתו׃ 24 ויך עם הארץ את כל הקשרים על המלך אמון וימליכו עם הארץ את יאשיהו בנו תחתיו׃ 25 ויתר דברי אמון אשר עשה הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה׃ 26 ויקבר אתו בקברתו בגן עזא וימלך יאשיהו בנו תחתיו׃

Next Book Next Book