Jehoash Reigns in Judah

2 Kings 11

21 בן שבע שנים יהואש במלכו׃

2 Kings 12

1 בשנת שבע ליהוא מלך יהואש וארבעים שנה מלך בירושלם ושם אמו צביה מבאר שבע׃ 2 ויעש יהואש הישר בעיני יהוה כל ימיו אשר הורהו יהוידע הכהן׃ 3 רק הבמות לא סרו עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות׃

Next Book Next Book