Ahab Killed in Battle

1 Kings 22

29 ויעל מלך ישראל ויהושפט מלך יהודה רמת גלעד׃ 30 ויאמר מלך ישראל אל יהושפט התחפש ובא במלחמה ואתה לבש בגדיך ויתחפש מלך ישראל ויבוא במלחמה׃ 31 ומלך ארם צוה את שרי הרכב אשר לו שלשים ושנים לאמר לא תלחמו את קטן ואת גדול כי אם את מלך ישראל לבדו׃ 32 ויהי כראות שרי הרכב את יהושפט והמה אמרו אך מלך ישראל הוא ויסרו עליו להלחם ויזעק יהושפט׃ 33 ויהי כראות שרי הרכב כי לא מלך ישראל הוא וישובו מאחריו׃ 34 ואיש משך בקשת לתמו ויכה את מלך ישראל בין הדבקים ובין השרין ויאמר לרכבו הפך ידך והוציאני מן המחנה כי החליתי׃ 35 ותעלה המלחמה ביום ההוא והמלך היה מעמד במרכבה נכח ארם וימת בערב ויצק דם המכה אל חיק הרכב׃ 36 ויעבר הרנה במחנה כבא השמש לאמר איש אל עירו ואיש אל ארצו׃

37 וימת המלך ויבוא שמרון ויקברו את המלך בשמרון׃ 38 וישטף את הרכב על ברכת שמרון וילקו הכלבים את דמו והזנות רחצו כדבר יהוה אשר דבר׃ 39 ויתר דברי אחאב וכל אשר עשה ובית השן אשר בנה וכל הערים אשר בנה הלוא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל׃ 40 וישכב אחאב עם אבתיו וימלך אחזיהו בנו תחתיו׃

Next Book Next Book