Elijah Predicts a Drought

1 Kings 17

1 ויאמר אליהו התשבי מתשבי גלעד אל אחאב חי יהוה אלהי ישראל אשר עמדתי לפניו אם יהיה השנים האלה טל ומטר כי אם לפי דברי׃ 2 ויהי דבר יהוה אליו לאמר׃ 3 לך מזה ופנית לך קדמה ונסתרת בנחל כרית אשר על פני הירדן׃ 4 והיה מהנחל תשתה ואת הערבים צויתי לכלכלך שם׃ 5 וילך ויעש כדבר יהוה וילך וישב בנחל כרית אשר על פני הירדן׃ 6 והערבים מביאים לו לחם ובשר בבקר ולחם ובשר בערב ומן הנחל ישתה׃ 7 ויהי מקץ ימים וייבש הנחל כי לא היה גשם בארץ׃

Next Book Next Book