Solomon Blesses the Lord

1 Kings 8

12 אז אמר שלמה יהוה אמר לשכן בערפל׃ 13 בנה בניתי בית זבל לך מכון לשבתך עולמים׃ 14 ויסב המלך את פניו ויברך את כל קהל ישראל וכל קהל ישראל עמד׃ 15 ויאמר ברוך יהוה אלהי ישראל אשר דבר בפיו את דוד אבי ובידו מלא לאמר׃ 16 מן היום אשר הוצאתי את עמי את ישראל ממצרים לא בחרתי בעיר מכל שבטי ישראל לבנות בית להיות שמי שם ואבחר בדוד להיות על עמי ישראל׃ 17 ויהי עם לבב דוד אבי לבנות בית לשם יהוה אלהי ישראל׃ 18 ויאמר יהוה אל דוד אבי יען אשר היה עם לבבך לבנות בית לשמי הטיבת כי היה עם לבבך׃ 19 רק אתה לא תבנה הבית כי אם בנך היצא מחלציך הוא יבנה הבית לשמי׃ 20 ויקם יהוה את דברו אשר דבר ואקם תחת דוד אבי ואשב על כסא ישראל כאשר דבר יהוה ואבנה הבית לשם יהוה אלהי ישראל׃ 21 ואשם שם מקום לארון אשר שם ברית יהוה אשר כרת עם אבתינו בהוציאו אתם מארץ מצרים׃

Next Book Next Book