Solomon's Officials

1 Kings 4

1 ויהי המלך שלמה מלך על כל ישראל׃ 2 ואלה השרים אשר לו עזריהו בן צדוק הכהן׃ 3 אליחרף ואחיה בני שישא ספרים יהושפט בן אחילוד המזכיר׃ 4 ובניהו בן יהוידע על הצבא וצדוק ואביתר כהנים׃ 5 ועזריהו בן נתן על הנצבים וזבוד בן נתן כהן רעה המלך׃ 6 ואחישר על הבית ואדנירם בן עבדא על המס׃

7 ולשלמה שנים עשר נצבים על כל ישראל וכלכלו את המלך ואת ביתו חדש בשנה יהיה על אחד לכלכל׃ 8 ואלה שמותם בן חור בהר אפרים׃ 9 בן דקר במקץ ובשעלבים ובית שמש ואילון בית חנן׃ 10 בן חסד בארבות לו שכה וכל ארץ חפר׃ 11 בן אבינדב כל נפת דאר טפת בת שלמה היתה לו לאשה׃ 12 בענא בן אחילוד תענך ומגדו וכל בית שאן אשר אצל צרתנה מתחת ליזרעאל מבית שאן עד אבל מחולה עד מעבר ליקמעם׃ 13 בן גבר ברמת גלעד לו חות יאיר בן מנשה אשר בגלעד לו חבל ארגב אשר בבשן ששים ערים גדלות חומה ובריח נחשת׃ 14 אחינדב בן עדא מחנימה׃ 15 אחימעץ בנפתלי גם הוא לקח את בשמת בת שלמה לאשה׃ 16 בענא בן חושי באשר ובעלות׃ 17 יהושפט בן פרוח ביששכר׃ 18 שמעי בן אלא בבנימן׃ 19 גבר בן ארי בארץ גלעד ארץ סיחון מלך האמרי ועג מלך הבשן ונציב אחד אשר בארץ׃

Next Book Next Book