Saul's Jealousy of David

1 Samuel 18

6 ויהי בבואם בשוב דוד מהכות את הפלשתי ותצאנה הנשים מכל ערי ישראל לשור והמחלות לקראת שאול המלך בתפים בשמחה ובשלשים׃

7 ותענינה הנשים המשחקות ותאמרן הכה שאול באלפו ודוד ברבבתיו׃

8 ויחר לשאול מאד וירע בעיניו הדבר הזה ויאמר נתנו לדוד רבבות ולי נתנו האלפים ועוד לו אך המלוכה׃ 9 ויהי שאול עון את דוד מהיום ההוא והלאה׃

10 ויהי ממחרת ותצלח רוח אלהים רעה אל שאול ויתנבא בתוך הבית ודוד מנגן בידו כיום ביום והחנית ביד שאול׃ 11 ויטל שאול את החנית ויאמר אכה בדוד ובקיר ויסב דוד מפניו פעמים׃

12 וירא שאול מלפני דוד כי היה יהוה עמו ומעם שאול סר׃ 13 ויסרהו שאול מעמו וישמהו לו שר אלף ויצא ויבא לפני העם׃ 14 ויהי דוד לכל דרכו משכיל ויהוה עמו׃ 15 וירא שאול אשר הוא משכיל מאד ויגר מפניו׃ 16 וכל ישראל ויהודה אהב את דוד כי הוא יוצא ובא לפניהם׃

Next Book Next Book