Samuel's Warning Against Kings

1 Samuel 8

10 ויאמר שמואל את כל דברי יהוה אל העם השאלים מאתו מלך׃ 11 ויאמר זה יהיה משפט המלך אשר ימלך עליכם את בניכם יקח ושם לו במרכבתו ובפרשיו ורצו לפני מרכבתו׃ 12 ולשום לו שרי אלפים ושרי חמשים ולחרש חרישו ולקצר קצירו ולעשות כלי מלחמתו וכלי רכבו׃ 13 ואת בנותיכם יקח לרקחות ולטבחות ולאפות׃ 14 ואת שדותיכם ואת כרמיכם וזיתיכם הטובים יקח ונתן לעבדיו׃ 15 וזרעיכם וכרמיכם יעשר ונתן לסריסיו ולעבדיו׃ 16 ואת עבדיכם ואת שפחותיכם ואת בחוריכם הטובים ואת חמוריכם יקח ועשה למלאכתו׃ 17 צאנכם יעשר ואתם תהיו לו לעבדים׃ 18 וזעקתם ביום ההוא מלפני מלככם אשר בחרתם לכם ולא יענה יהוה אתכם ביום ההוא׃

Next Book Next Book