Eli Rebukes His Sons

1 Samuel 2

22 ועלי זקן מאד ושמע את כל אשר יעשון בניו לכל ישראל ואת אשר ישכבון את הנשים הצבאות פתח אהל מועד׃ 23 ויאמר להם למה תעשון כדברים האלה אשר אנכי שמע את דבריכם רעים מאת כל העם אלה׃ 24 אל בני כי לוא טובה השמעה אשר אנכי שמע מעברים עם יהוה׃ 25 אם יחטא איש לאיש ופללו אלהים ואם ליהוה יחטא איש מי יתפלל לו ולא ישמעו לקול אביהם כי חפץ יהוה להמיתם׃

26 והנער שמואל הלך וגדל וטוב גם עם יהוה וגם עם אנשים׃

Next Book Next Book