Hannah's Prayer

1 Samuel 2

1 ותתפלל חנה ותאמר עלץ לבי ביהוה רמה קרני ביהוה רחב פי על אויבי כי שמחתי בישועתך׃

2 אין קדוש כיהוה כי אין בלתך ואין צור כאלהינו׃ 3 אל תרבו תדברו גבהה גבהה יצא עתק מפיכם כי אל דעות יהוה ולא נתכנו עללות׃ 4 קשת גברים חתים ונכשלים אזרו חיל׃ 5 שבעים בלחם נשכרו ורעבים חדלו עד עקרה ילדה שבעה ורבת בנים אמללה׃ 6 יהוה ממית ומחיה מוריד שאול ויעל׃ 7 יהוה מוריש ומעשיר משפיל אף מרומם׃ 8 מקים מעפר דל מאשפת ירים אביון להושיב עם נדיבים וכסא כבוד ינחלם כי ליהוה מצקי ארץ וישת עליהם תבל׃

9 רגלי חסידו ישמר ורשעים בחשך ידמו כי לא בכח יגבר איש׃ 10 יהוה יחתו מריבו עלו בשמים ירעם יהוה ידין אפסי ארץ ויתן עז למלכו וירם קרן משיחו׃

11 וילך אלקנה הרמתה על ביתו והנער היה משרת את יהוה את פני עלי הכהן׃

Next Book Next Book