The Inheritance for Simeon

Joshua 19

1 ויצא הגורל השני לשמעון למטה בני שמעון למשפחותם ויהי נחלתם בתוך נחלת בני יהודה׃ 2 ויהי להם בנחלתם באר שבע ושבע ומולדה׃ 3 וחצר שועל ובלה ועצם׃ 4 ואלתולד ובתול וחרמה׃ 5 וצקלג ובית המרכבות וחצר סוסה׃ 6 ובית לבאות ושרוחן ערים שלש עשרה וחצריהן׃ 7 עין רמון ועתר ועשן ערים ארבע וחצריהן׃ 8 וכל החצרים אשר סביבות הערים האלה עד בעלת באר ראמת נגב זאת נחלת מטה בני שמעון למשפחתם׃ 9 מחבל בני יהודה נחלת בני שמעון כי היה חלק בני יהודה רב מהם וינחלו בני שמעון בתוך נחלתם׃

Next Book Next Book