The Inheritance West of the Jordan

Joshua 14

1 ואלה אשר נחלו בני ישראל בארץ כנען אשר נחלו אותם אלעזר הכהן ויהושע בן נון וראשי אבות המטות לבני ישראל׃ 2 בגורל נחלתם כאשר צוה יהוה ביד משה לתשעת המטות וחצי המטה׃ 3 כי נתן משה נחלת שני המטות וחצי המטה מעבר לירדן וללוים לא נתן נחלה בתוכם׃ 4 כי היו בני יוסף שני מטות מנשה ואפרים ולא נתנו חלק ללוים בארץ כי אם ערים לשבת ומגרשיהם למקניהם ולקנינם׃ 5 כאשר צוה יהוה את משה כן עשו בני ישראל ויחלקו את הארץ׃

Next Book Next Book