Kings Defeated by Joshua

Joshua 12

7 ואלה מלכי הארץ אשר הכה יהושע ובני ישראל בעבר הירדן ימה מבעל גד בבקעת הלבנון ועד ההר החלק העלה שעירה ויתנה יהושע לשבטי ישראל ירשה כמחלקתם׃ 8 בהר ובשפלה ובערבה ובאשדות ובמדבר ובנגב החתי האמרי והכנעני הפרזי החוי והיבוסי׃ 9 מלך יריחו אחד מלך העי אשר מצד בית אל אחד׃ 10 מלך ירושלם אחד מלך חברון אחד׃ 11 מלך ירמות אחד מלך לכיש אחד׃ 12 מלך עגלון אחד מלך גזר אחד׃ 13 מלך דבר אחד מלך גדר אחד׃ 14 מלך חרמה אחד מלך ערד אחד׃ 15 מלך לבנה אחד מלך עדלם אחד׃ 16 מלך מקדה אחד מלך בית אל אחד׃ 17 מלך תפוח אחד מלך חפר אחד׃ 18 מלך אפק אחד מלך לשרון אחד׃ 19 מלך מדון אחד מלך חצור אחד׃ 20 מלך שמרון מראון אחד מלך אכשף אחד׃ 21 מלך תענך אחד מלך מגדו אחד׃ 22 מלך קדש אחד מלך יקנעם לכרמל אחד׃ 23 מלך דור לנפת דור אחד מלך גוים לגלגל אחד׃ 24 מלך תרצה אחד כל מלכים שלשים ואחד׃

Next Book Next Book