Miscellaneous Laws

Deuteronomy 25

11 כי ינצו אנשים יחדו איש ואחיו וקרבה אשת האחד להציל את אישה מיד מכהו ושלחה ידה והחזיקה במבשיו׃ 12 וקצתה את כפה לא תחוס עינך׃

13 לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדולה וקטנה׃ 14 לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה גדולה וקטנה׃ 15 אבן שלמה וצדק יהיה לך איפה שלמה וצדק יהיה לך למען יאריכו ימיך על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך׃ 16 כי תועבת יהוה אלהיך כל עשה אלה כל עשה עול׃

17 זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים׃ 18 אשר קרך בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה עיף ויגע ולא ירא אלהים׃ 19 והיה בהניח יהוה אלהיך לך מכל איביך מסביב בארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה לרשתה תמחה את זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח׃

Next Book Next Book