Marrying Female Captives

Deuteronomy 21

10 כי תצא למלחמה על איביך ונתנו יהוה אלהיך בידך ושבית שביו׃ 11 וראית בשביה אשת יפת תאר וחשקת בה ולקחת לך לאשה׃ 12 והבאתה אל תוך ביתך וגלחה את ראשה ועשתה את צפרניה׃ 13 והסירה את שמלת שביה מעליה וישבה בביתך ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים ואחר כן תבוא אליה ובעלתה והיתה לך לאשה׃ 14 והיה אם לא חפצת בה ושלחתה לנפשה ומכר לא תמכרנה בכסף לא תתעמר בה תחת אשר עניתה׃

Next Book Next Book