Laws Concerning Witnesses

Deuteronomy 19

15 לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת בכל חטא אשר יחטא על פי שני עדים או על פי שלשה עדים יקום דבר׃ 16 כי יקום עד חמס באיש לענות בו סרה׃ 17 ועמדו שני האנשים אשר להם הריב לפני יהוה לפני הכהנים והשפטים אשר יהיו בימים ההם׃ 18 ודרשו השפטים היטב והנה עד שקר העד שקר ענה באחיו׃ 19 ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו ובערת הרע מקרבך׃ 20 והנשארים ישמעו ויראו ולא יספו לעשות עוד כדבר הרע הזה בקרבך׃ 21 ולא תחוס עינך נפש בנפש עין בעין שן בשן יד ביד רגל ברגל׃

Next Book Next Book