Leaders Appointed

Deuteronomy 1

9 ואמר אלכם בעת ההוא לאמר לא אוכל לבדי שאת אתכם׃ 10 יהוה אלהיכם הרבה אתכם והנכם היום ככוכבי השמים לרב׃ 11 יהוה אלהי אבותכם יסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דבר לכם׃ 12 איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם׃ 13 הבו לכם אנשים חכמים ונבנים וידעים לשבטיכם ואשימם בראשיכם׃ 14 ותענו אתי ותאמרו טוב הדבר אשר דברת לעשות׃ 15 ואקח את ראשי שבטיכם אנשים חכמים וידעים ואתן אתם ראשים עליכם שרי אלפים ושרי מאות ושרי חמשים ושרי עשרת ושטרים לשבטיכם׃ 16 ואצוה את שפטיכם בעת ההוא לאמר שמע בין אחיכם ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו׃ 17 לא תכירו פנים במשפט כקטן כגדל תשמעון לא תגורו מפני איש כי המשפט לאלהים הוא והדבר אשר יקשה מכם תקרבון אלי ושמעתיו׃ 18 ואצוה אתכם בעת ההוא את כל הדברים אשר תעשון׃

Next Book Next Book