The Seventh Seal and the Golden Censer

Revelation 8

1 וכפתחו החותם השביעי ותהי דממה בשמים כחצי שעה׃ 2 וארא את שבעת המלאכים אשר עמדו לפני האלהים וינתנו להם שבעה שופרות׃ 3 ויבא מלאך אחר ויגש אל המזבח ומחתת זהב בידו ותנתן לו קטרת הרבה לתתה עם תפלות כל הקדשים על מזבח הזהב אשר לפני הכסא׃ 4 ויעל עשן הקטרת עם תפלות הקדשים מיד המלאך לפני אלהים׃ 5 ויקח המלאך את המחתה וימלאה אש מעל המזבח וישלך על הארץ ויהי קולות ורעמים וברקים ורעש׃

Next Book Next Book