To the Church in Pergamum

Revelation 2

12 ואל מלאך קהל פרגמוס כתב כה אמר אשר לו חרב פיפיות החדה׃

13 ידעתי את מעשיך ואת מקום שבתך אשר שם כסא השטן ותדבק בשמי ולא שקרת באמונתי גם בימי אנטיפס עדי הנאמן אשר נהרג אצלכם מקום מושב השטן׃ 14 אך מעט יש לי עליך כי שם עמך אנשים דבקים בתורת בלעם אשר הורה את בלק לתת מכשול לפני בני ישראל לאכל מזבחי אלילים ולזנות׃ 15 כן נמצאו גם בך אנשים דבקים בתורת הניקלסיים אשר שנאתי׃ 16 שובה ואם לא כי עתה אבוא עליך מהרה ונלחמתי בם בחרב פי׃ 17 מי אשר אזן לו ישמע את אשר הרוח אמר לקהלות המנצח אאכילנו מן המן הגנוז ונתתי לו אבן לבנה ועל האבן מפתח שם חדש אשר לא ידענו איש זולתי המקבל׃

Next Book Next Book