Prologue

Revelation 1

1 חזון ישוע המשיח אשר נתן לו האלהים להראות את עבדיו את אשר היה יהיה במהרה והוא הודיע בשלחו ביד מלאכו לעבדו יוחנן׃ 2 אשר העיד דבר האלהים ועדות ישוע המשיח ואת כל אשר ראה׃ 3 אשרי הקורא ואשרי השמעים את דברי הנבואה ושמרים את אשר כתוב בה כי קרובה העת׃

Next Book Next Book