God Is Love

1 John 4

7 אהובי נאהב נא איש את רעהו כי האהבה מאלהים היא וכל אשר יאהב נולד מאלהים וידע את האלהים׃ 8 ואשר איננו אהב לא ידע את האלהים כי האלהים הוא אהבה׃ 9 בזאת נראתה אהבת האלהים לנו כי שלח האלהים את בנו את יחידו לעולם למען נחיה על ידו׃ 10 בזאת היא האהבה לא שאנחנו אהבנו את האלהים כי אם הוא אהב אותנו וישלח את בנו לכפרה על חטאתינו׃ 11 אהובי אם ככה אהב אתנו האלהים גם אנחנו חיבים לאהבה איש את רעהו׃ 12 את האלהים לא ראה איש מעולם ואם נאהב איש את רעהו האלהים יעמד בקרבנו ואהבתו נשלמה בנו׃

13 בזאת נדע אשר בו נקום והוא בנו כי נתן לנו מרוחו׃ 14 ואנחנו חזינו ונעידה כי האב שלח את הבן מושיע העולם׃ 15 כל המודה כי ישוע הוא בן האלהים האלהים שכן בו והוא באלהים׃ 16 ואנחנו ידענו ונאמן באהבה אשר אלהים אהב אתנו האלהים הוא אהבה והעמד באהבה עמד באלהים והאלהים עמד בו׃ 17 ובזאת נשלמה בנו האהבה בהיות לנו בטחון ביום הדין כי כמהו כן גם אנחנו בעולם הזה׃ 18 אין אימה באהבה כי אם האהבה השלמה תגרש את האימה כי באימה מעצבה ואשר באימה איננו שלם באהבה׃ 19 אנחנו אהבים אתו כי הוא קדם לאהבה אתנו׃ 20 כי יאמר איש אהב אני את האלהים והוא שנא את אחיו כזב הוא כי אשר לא יאהב את אחיו אשר הוא ראה איככה יוכל לאהב את האלהים אשר איננו ראה אתו׃ 21 וזאת המצוה יש לנו מאתו כי האהב את האלהים יאהב גם את אחיו׃

Next Book Next Book