Love One Another

1 John 3

11 כי זאת היא השמועה אשר שמעתם מראש לאהבה איש את רעהו׃ 12 לא כקין אשר היה מן הרע והרג את אחיו ומדוע הרגו יען כי מעשיו היו רעים ומעשי אחיו מעשי צדק׃ 13 אל תתמהו אחי אם ישנא אתכם העולם׃ 14 אנחנו ידענו כי עברנו מן המות אל החיים על כי נאהב את אחינו איש אשר לא יאהב את אחיו ישאר במות׃ 15 כל השנא את אחיו רצח נפש הוא וידעתם כי כל רצח נפש לא יתקימו בו חיי עולמים׃

16 בזאת הכרנו את האהבה כי הוא נתן את נפשו בעדנו גם אנחנו חיבים לתת את נפשתינו בעד אחינו׃ 17 ואיש אשר לו נכסי העולם והוא ראה את אחיו חסר לחם וקפץ את רחמיו ממנו איך תעמד בו אהבת אלהים׃ 18 בני אל נא נאהב במלין ובלשון כי אם בפעל ובאמת׃

19 ובזאת נדעה כי מן האמת אנחנו ולפניו נשקיט את לבותינו׃ 20 כי אם לבבנו ירשיע אתנו האלהים נשגב הוא מלבבנו וידע את כל׃ 21 אהובי אם לבבנו לא ירשיענו בטחון לנו באלהים׃ 22 וכל אשר נשאל מאתו נקבל כי נשמר את מצותיו ונעשה את הרצוי לפניו׃ 23 וזאת היא מצותו להאמין בשם בנו ישוע המשיח ולאהבה איש את רעהו כאשר צונו׃ 24 והשמר את מצותיו יקום בו והוא בו ובזאת נדע כי הוא שכן בנו ברוח אשר נתן לנו׃

Next Book Next Book