Submission to Authority

1 Peter 2

13 והכנעו לכל פקדת אדם בגלל האדון אם למלך כראוי לראש׃ 14 אם למשלים כראוי לשלוחים מאתו לנקמת פעלי און ולתהלת עשי טוב׃ 15 כי כן הוא חפץ אלהים אשר בעשותכם הטוב תסכרו את פי אולת האנשים אשר אין בם דעת׃ 16 כחפשים ולא כאלו היתה לכם החפשה למכסה הרעה כי אם כעבדי אלהים׃ 17 נהגו כבוד בכל איש אהבו את האחים יראו את אלהים כבדו את המלך׃

18 העבדים הכנעו לפני אדניכם בכל יראה לא לפני הטובים והענוים לבד כי אם גם לפני העקשים׃ 19 כי חסד הוא לאיש אם ישבע ממררים ויענה חנם למען דעת האלהים׃ 20 כי אם חטא תחטאו וסבלתם מכות אגרוף מה תתהללו אך אם תענו וסבלתם בעשותכם הטוב חסד הוא מלפני אלהים׃ 21 כי לזאת נקראתם כי גם המשיח ענה בעבורכם והשאיר לכם מופת ללכת בעקבותיו׃ 22 אשר חטא לא עשה ולא מרמה בפיו׃ 23 אשר שמע חרפתו ולא השיב נענה ולא גער כי אם מסר דינו לשפט צדק ואת חטאתנו הוא נשא בגויתו על העץ׃ 24 למען נחיה לצדקה מאחר שנפטרנו מן החטאים׃ 25 אשר בחברתו נרפא לכם כי הייתם כצאן אבדות ועתה שבתם אל הרעה פקיד נפשתיכם׃

Next Book Next Book