Testing of Your Faith

James 1

2 אך לשמחה חשבו לכם אחי כאשר תבאו בנסינות שונים׃ 3 בדעתכם כי בחן אמונתכם מביא לידי סבלנות׃ 4 והסבלנות שלמה תהיה בפעלה להיותכם שלמים ותמימים ולא תחסרו כל דבר׃

5 ואיש מכם כי יחסר חכמה יבקשנה מאלהים הנותן לכל בנדיבה ובאין גערה ותנתן לו׃ 6 רק יבקש באמונה ובבלי ספק כי בעל ספק דומה לגלי הים הסער והנגרש׃ 7 והאיש ההוא אל ידמה בנפשו כי ישא דבר מאת יהוה׃ 8 איש אשר חלק לבו הפכפך הוא בכל דרכיו׃

9 אבל האח השפל יתהלל ברוממתו׃ 10 והעשיר יתהלל בשפלותו כי יעבר כציץ החציר׃ 11 כי זרח השמש בחמתו וייבש את החציר ויבל ציצו וחסד מראהו אבד כן יבול העשיר בהליכותיו׃

12 אשרי האיש העמד בנסיונו כי כאשר נבחן ישא עטרת החיים אשר הבטיח יהוה לאהביו׃ 13 אל יאמר המנסה האלהים נסני כי האלהים איננו מנסה ברע והוא לא ינסה איש׃ 14 כי אם ינסה כל איש בתאות נפשו אשר תסיתהו ותפתהו׃ 15 ואחרי כן הרתה התאות ותלד חטא והחטא כי נשלם יוליד את המות׃

16 אל תתעו אחי אהובי׃ 17 כל מתנה טובה וכל מנחה שלמה תרד ממעל מאת אבי האורות אשר חלוף וכל צל שנוי אין עמו׃ 18 הוא בחפצו ילד אותנו בדבר האמת להיותנו כמו ראשית בכורי יצוריו׃

Next Book Next Book