Final Greetings

Hebrews 13

22 ואבקש מכם אחי שאו נא דבר התוכחה כי כתבתי אליכם בקצרה׃ 23 ודעו כי טימותיוס אחינו יצא מבית האסורים והיה אם יבא במהרה אראה אתו את פניכם׃ 24 שאלו לשלום כל מנהיגיכם ולשלום כל הקדשים בני ארץ איטליא שאלים לשלומכם׃ 25 החסד עם כלכם אמן׃

Next Book Next Book