Sacrifices Pleasing to God

Hebrews 13

1 אהבת האחים תעמד׃ 2 הכנסת ארחים אל תשכחו כי יש אשר הכניסו בה מלאכים ולא ידעו׃ 3 זכרו את האסורים כאלו אתם אסורים עמהם ואת הנלחצים באשר גם אתם בבשר׃ 4 האישות תיקר בכל וערש יצועכם אל יחלל את הזנים ואת המנאפים ידין אלהים׃ 5 רחקו מאהבת כסף ושמחו בחלקכם כי הוא אמר לא ארפך ולא אעזבך׃

6 על כן נבטח ונאמר יהוה לי בעזרי לא אירא מה יעשה לי אדם׃

7 זכרו את מנהיגיכם אשר הגידו לכם את דבר האלהים בינו לאחרית דרכם ולכו באמונתם׃ 8 ישוע המשיח גם תמול גם היום הוא הוא וגם לעולמים׃ 9 אל תנועו בתורות שנות וזרות כי טוב לכונן לבנו בחסד ולא בעניני מאכל אשר לא הועילו למתהלכים בהם׃ 10 יש לנו מזבח אשר אינם רשאים לאכל מעליו משרתי המשכן׃ 11 כי הבהמות אשר הובא דמן בקדש לכפרת החטא על ידי הכהן הגדול גויתיהן נשרפו מחוץ למחנה׃ 12 בעבור זאת גם ישוע למען קדש בדמו את העם ענה מחוץ לשער׃ 13 לכן נצאה נא אליו אל מחוץ למחנה ונשא את חרפתו׃ 14 כי פה אין לנו עיר עמדת כי את העתידה אנחנו מבקשים׃ 15 לכן נקריב על ידו בכל עת זבח תודה לאלהים היא פרי שפתים המודות לשמו׃ 16 ואל תשכחו לגמל חסד ולתת לאביונים כי זבחים כאלה יערבו לאלהים׃

17 שמעו אל מנהיגיכם והכנעו מפניהם כי שקדים הם על נפשתיכם כעתידים לתת חשבון למען יעשו זאת בשמחה ולא באנחה כי זאת לא להועיל לכם׃

18 התפללו בעדנו כי ידענו אשר שלמה מחשבתנו ונחפץ ללכת דרך ישרה בכל׃ 19 ובחזקה אבקש מכם לעשות זאת למען אושב אליכם במהרה׃

Next Book Next Book